காலவரை

TopWeb.LK விருது வழங்கும் திட்டம் மாதந்தோறும் நடத்தப்படுகிறது.

விளக்கம் உரிய திகதி
விண்ணப்பம் கோரும் திகதி பயன்பாடுகள் முழுவதும் திறந்திருக்கும்*
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி ஒவ்வொரு மாதமும் 15வது நாள்
மதிப்பீட்டு கால எல்லை ஒவ்வொரு மாதமும் 15ம் நாள் – 25ம் நாள்
வெற்றியாளர்கள் அறிவிக்கப்படும் திகதி ஒவ்வொரு மாதமும் 28வது நாள்

 

*விண்ணப்பங்கள் எப்போதும் திறந்திருக்கும், ஆனால் முந்தைய மாதத்தின் 16 ஆம் தேதிக்கும் நடப்பு மாதத்தின் 15 ஆம் தேதிக்கும் இடையில் பெறப்பட்டவை மட்டுமே நடப்பு மாத விருது திட்டத்திற்குத் தகுதிபெறும்.

 

எ.கா. - 
அக்டோபர் விருது திட்டம்: விண்ணப்பங்கள் செப்டம்பர் 16 முதல் அக்டோபர் 15 வரை.
நவம்பர் விருது திட்டம்: விண்ணப்பங்கள் அக்டோபர் 16 முதல் நவம்பர் 15 வரை.
Skip to content