காலவரை

2023 ஜனவரி முதல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதங்களில் நடைபெறும்.

விளக்கம் உரிய திகதி
விண்ணப்பம் கோரும் திகதி ஒவ்வொரு மாதமும் 01 ஆம் நாள்
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி ஒவ்வொரு மாதமும் 10வது நாள்
மதிப்பீட்டு கால எல்லை ஒவ்வொரு மாதமும் 10ம் நாள் – 25ம் நாள்
வெற்றியாளர்கள் அறிவிக்கப்படும் திகதி ஒவ்வொரு மாதமும் 28வது நாள்

Skip to content