කාල රාමුව

TopWeb.LK සම්මානය මාසිකව පැවැත්වේ.

විස්තරය නියමිත දිනය
අයදුම්පත් කැඳවන දිනය අයදුම්පත් කැඳවීම විවෘතව පවතී*
අයදුම් කැඳවීමේ අවසන් දිනය සෑම මසකම 15 වැනිදා
ඇගයුම් කාලය සෑම මසකම 15 වැනි දින – 25 වැනි දින දක්වා
ජයග්‍රාහකයින් ප්‍රකාශයට පත් කරන දිනය සෑම මසකම 28 වැනි දින

*TopWeb.LK ඇඟයීම් සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම සෑම විටම විවෘතව පවතින නමුත් අදාල මාසය සඳහා ඇඟයීමට ලක්වන්නේ ඉකුත් මාසයේ 16 වන දින සිට වත්මන් මාසයේ 15 වන දින දක්වා අයදුම්කල වෙබ් අඩවි පමණි.

 

උදා. –
ඔක්තෝබර් සම්මානය: සැප්තැම්බර් 16 සිට ඔක්තෝබර් 15 දක්වා ලැබුනු අයදුම්පත්.
නොවැම්බර් සම්මානය: ඔක්තෝබර් 16 සිට නොවැම්බර් 15 දක්වා ලැබුනු අයදුම්පත්.

Skip to content