අප අමතන්න

අප අමතන්න

කාර්යාලය

ලිපිනය

ලක් වසම් ලේඛකාධිකාරය, බර්නාඩ් ව්‍යාපාරික උද්‍යානය, 106, දුටුගැමුණු මාවත, දෙහිවල.

+94 (011) 446 2865

Skip to content