ඇගයීම් නිර්ණායක

ඇගයීම් නිර්ණායක සඳහා වෙන් කළ ලකුණු:

 

Evaluation Criteria Marks Allocation
Performance Criteria 15%
Security Criteria 30%
Technical Criteria 20%
Design Criteria 15%
Content Criteria 10%
Bonus Points 10%
TOTAL 100%

සියලුම වෙබ් අඩවි විනිශ්චය කිරීමේදී පහත නිර්ණායක ඇගයීමට ලක් කෙරේ:

Main ImageHover Image

Performance Criteria

 • Page load time
 • Response time
 • Largest Contentful Paint (LCP)
 • Time to First Byte (TTFB)
Main ImageHover Image

Security Criteria

 • Remote code execution vulnerabilities
 • Injection issues
 • DoS / DDoS vulnerabilities
 • Virus/Malware detection
 • Arbitrary code execution vulnerabilities
 • Usage of components with knows issues
 • Security mis-configurations
 • Usage of cryptography
 • Usage of Web Applications Firewall (WAF)
Main ImageHover Image

Technical Criteria

 • All pages should be complete
 • Contact information including physical addresses, e-mail and tel. no.
 • Feedback /contact us form
 • Searching facility
 • Privacy policy (for website collecting or accepting any type of user data)
 • Cookies policy (for websites collecting or accepting any type of user data or activity)
 • No broken links
 • Simple URL
 • Links to home page
 • Mobile device compatibility
Main ImageHover Image

Design Criteria

 • Clear site architecture
 • Site navigation structure and feature site map
 • User friendliness – user should be clear what’s happening
 • Consistency – use of standard headers, footers, menus, colours, etc.
 • Help , FAQ
 • Page structure and layout – easy to read and understand, not congested
 • Good use of fonts, font sizes, etc.
 • Good colour scheme – standard colours for links, etc.
 • Good use of graphics – no over-use of graphics
 • Good use of html features – dynamic page content, etc.
Main ImageHover Image

Content Criteria

 • Volume of content
 • Relevance to site objectives
Main ImageHover Image

Bonus Points

 • Multilingual
 • Accessibility for disabled persons
 • Social Network integration
 • Use of latest technologies to improve site
 • Additional features
Skip to content