නියම සහ කොන්දේසි

සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා වූ නිර්ණායක

 • මෙම සම්මානය .lk වෙබ් අඩවි සඳහා විවෘත වේ.
 • .com හෝ රී ඩිරෙක්ටින් වෙබ් අඩවි මෙම සම්මානය සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි.
 • අයදුම් කිරීමේ සහ ඇගයීමේ කාල පරාසය තුළ, ඔබ අයදුම් කරන .lk වසම් නාමය සක්‍රීයව පැවතිය යුතුයි.
 • පහත සඳහන් කරුණුවලට යටත් වෙබ් අඩවියක් නම් එවැනි වෙබ් අඩවි සම්මානය සඳහා තරඟ කිරීමට සුදුසුකම් නොලබයි.
  • නීතිවිරෝධී, අසභ්‍ය, අපවාදාත්මක, හෝ අසභ්‍ය අන්තර්ගතයන් සහිත වෙබ් අඩවි.
  • අහිතකර හෝ අපහාසාත්මක අන්තර්ගතයන් ඇති වෙබ් අඩවි.
  • LK Domain Registry කළමනාකාරීත්වය විසින් වෙනයම් හේතුවක් නිසා තරඟයට නුසුදුසු යැයි සලකන ලද වෙබ් අඩවි.
 • බහුභාෂා වෙබ් අඩවි මෙම තරඟය සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ ඒවායේ අන්තර්ගතය යුනිකෝඩ් ප්‍රමිතීන්ට අනුව තිබේ නම් පමණි.
 • පසුගිය වසරේ BestWeb.LK තරඟාවලියේ රන්, රිදී, ලෝකඩ, සහ සමස්ත කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයින් මේ සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් නොලබයි.
 • පසුගිය මාස 12 තුළ ජයග්‍රහණය කළ TopWeb.LK සම්මානලාභීන්. (උදා. 2023 පෙබරවාරි සිට 2024 ජනවාරි දක්වා TopWeb.lk ජයග්‍රාහකයින්, 2024 පෙබරවාරි TopWeb.LK සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් නොලබයි.)

අයදුම්කරුවන් සඳහා වන නිර්ණායක

 • ඩොමේන් ලියාපදිංචිකරු හට (registrant) සම්මානය සඳහා සෘජුවම අයදුම් කළ හැකිය. අඩවි පරිපාලක (admin), තාක්ෂණික (technical) හෝ බිල්පත් (billing) භාරව සිටින තැනත්තා විසින් අයදුම් කිරීමේදී, ඩොමේන් ලියාපදිංචිකරුගේ අනුමැතිය අනිවාර්ය වේ.
 • gov.lk, ac.lk හෝ sch.lk අයදුම් කිරීමේදී, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා, ආයතන ප්‍රධානියා හෝ පාසල් විදුහල්පතිවරයා විසින් එකඟතාවය පළකරන ලිපියක් අනිවාර්ය වේ. අයදුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමේදී මෙම ලිපිය ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. [එම ලිපියේ ආකෘතිය මෙතනින් බාගත කරන්න]
 • අයදුම්කරු විසින් සියලුම ඊමේල් සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුයි.
 • සියලුම අයදුම්කරුවන් ඔවුන් විසින් ලබාදෙන ඊමේල් හෝ දුරකථන අංක මගින් සම්බන්ධ කර ගත හැකි විය යුතුය.
 • [email protected] වෙතින් එවන ඊමේල් පනිවිඩය ලැබුණු පසු, අදාළ අයදුම්කරු තරඟය සඳහා ඇතුළත් වූ බවට සලකනු ලැබේ.

තෝරාගැනීමේ නිර්ණායකයන්

 • LK Domain Registry කළමනාකාරීත්වය හෝ කණ්ඩායම විසින් තරඟයට ඉදිරිපත් වූ වෙබ් අඩවි සමාලෝචනය කරනු ඇත.
 • ඇගයීම් නිර්ණායකවලට අනුව LK Domain Registry කණ්ඩායම විසින් තරඟයට ඉදිරිපත් කළ වෙබ් අඩවි විනිශ්චය කර ඇගයීමට ලක් කෙරේ.
 • ජයග්‍රාහී වෙබ් අඩවි තෝරාගැනීම LK Domain Registry කළමනාකාරිත්වයේ විනිශ්චය පරිදි පමණක් සිදු කෙරෙන අතර ඒ සඳහා අයදුම්කරුවන්ට බලපෑම් සිදුකළ නොහැක.
 • තරඟ කාල සීමාව තුළ, අයදුම් කරන ලද වෙබ් අඩවි ස්කෑන් කිරීමකට ලක්වේ.

General

ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය අතරතුර යම්කිසි එකඟ නොවීමක් ඇති වුවහොත්, LK Domain Registry කළමනාකාරිත්වය විසින් ගනු ලබන තීරණය අවසාන තීරණය වශයෙන් සලකනු ලැබේ.